Krishi Sewa, Veternary Samuha 6th taha Exam Sthagit 2021

Krishi Sewa, Veternary Samuha 6th taha Exam Sthagit  – Bagmati Pradesh le Yo Suchana Public gareko chha ki 6th tahako Exam sthagat garne vaneko chha. 

Yas Suchanama aaygogako bigyapan n. 783, 784, 784/077-78 anusaara krishi sewa, livestoke Polti and deri development, matsya ra veterinay samuha, adhikrit ChhaiTau tahako likhit pariksha arko suchana prakashan nabhae sammaka lagi sthagan garieko chha.

Krishi Sewa, Veternary Samuha 6th taha Exam Sthagit 2021

Krishi Sewa, Veternary Samuha 6th taha Exam Sthagit 

Sathiharu yadi tapai pani krishi sewa, veterinary samuhako exam ko lagi tayari gardai hununchha vane yo suchana le tapailai dherai help garne chha. tala diyako suchana bagmati pradesh ko official site bata liyako chha. 
Click Now

Leave a Comment

close