Pradesh 1 Exam talika samsodhan suchana 2021

Pradesh 1 Exam talika samsodhan suchana – Pradesh No. 1 Biratnagar le krishi sewa tarpha 5th taha ra engineering 4 tahako exam talika samsodhan suchana raheko chha.

Pradesh 1 Exam talika samsodhan suchana

Aayogko suchana No. 1. 2078/79 miti 20078.04.04 gateko suchana bamojim nirdharana garieka sthaniya sarakari sewa antargat bibhinna sewa samuhaka sahayajstara 4th ra 5th tahaka padaharuko miti 2078.06.02 gate dekhi 2078.06.16 gatesamma pariksha karyakramharu madhye kehi parikshaka karyakram lok sewa aayogako sohi taha ra padaka pariksha karyakramsang ekai din parna gareko ra baki tala diyako suchanama padhnuhos.

Click Now

Read Also: Biratnagar Krishi Loksewa Question Answer 2021

Leave a Comment

close